Ing.Alexander Gorbatenkov
Banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom, projektové práce, služby BOZP a PO,                    výchova a vzdelávanie

Poradenstvo

BANSKÉ PRÁVO

Poradíme Vám v oblasti banského práva - nasmerujeme tou správnou cestou 
 

Zabezpečenie

BANSKÉ OPRÁVNENIE

Zabezpečenie zodpovedného vedúcého zamestnanca pre výkon banskej činnosti (BČ), činnosti vykonávanej banským spôsobom (ČVBS)
 

Dokumentácia

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Vypracovanie a vedenie projektovej a prevádzkovej dokumentácie pre územné rozhodnutia a povolenia BČ a ČVBS, zabezpečenie banskej bezpečnostnotechnickej služby, ochrany pred požiarmi a likvidácie havárií.
 

Výchová a vzdelávanie

OSVEDČENIA, PREUKAZY, DOKLADY

Zabezpečenie odbornej spôsobilosti osôb a zamestnancov v banských prevádzkach v súlade s banskými a bezpečnostnými predpismi